AZ

APÁCZAI

RÖVID TÖRTÉNETE

 

 

1955-1960

1955. szeptember elsején húsz osztálynyi, környező iskolákból átirányított diák (volt közöttük apáczais, ahogy a lábjegyzetben olvasható!) várta izgatottan, milyen lesz a Cukor Utcai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium falai között tanulni. Az idősebb korosztályt kizárólag fiúk képviselték.

Az épületben megnyitása, – 1912 óta – iskolák működtek. Az újonnan alapított intézménynek a megszűnő Budapesti Pedagógiai Főiskola adta át a helyet.

A tanulókhoz hasonlóan, áthelyezéssel, több helyről érkeztek a tanárok is.

Első igazgatóként, Dr. Fischer Vilmos állt a tanári kar élén. 

1957 februárjában az iskola felvette Apáczai Csere János nevét, majd egy évvel később a tanárképzéssel foglalkozó tudományegyetem, az ELTE lett  a fenntartója, és ELTE Apáczai Csere János Gyakorlóiskola* lett a hivatalos elnevezése.

1959 augusztusában új igazgató, a széles látókörű, jó szervezőképességű és világot látott franciatanár,

dr Temesi Alfréd kapott kinevezést. Ő olyan tanárokat hívott az iskolába, akik a következő évtizedek során meghatározó alakjai lettek a tanításnak, és akik szakterületük elismert művelői, tankönyvszerzők is voltak. Az apáczais tanárok rangját emelte a vezetőtanári cím, valamint az egyetemi oktatókkal kialakult szoros szakmai együttműködés. Sikeres metodikai kísérletek, tudományos munkák folytak az intézményben, különösen a fizika és történelem területén. Ennek megfelelően a legjobb diákok igyekeztek bejutni.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken egyre több eredményt értek el legtehetségesebb diákjaink.

1960-1970

Az évtized elejétől szerveztünk téli, tavaszi és nyári sátortáborokat, színes programokkal.

Az UNESCO szakkör az akkori viszonyok között, egyedülálló lehetőséget teremtett diákjainknak csereprogramokhoz, levelezéshez. A táborokról és az iskolai életről készült mozgófilmek ma már digitalizált formában is elérhetők, dr Holics László tanár úrnak köszönhetően. Megjelent az iskolaújság, a Tiszta Szívvel** első száma. A pedagógusok és a szülői munkaközösség szerkesztette a Neveljünk együtt! című folyóiratot.

Az évtized közepén Temesi Alfréd egy UNESCO pályázat révén a volt francia gyarmatra, Madagaszkárra került, ahol a helyi tanárképző főiskola igazgatójaként dolgozott. Megbízott igazgatóként Tardos Ivánné, később Bucskó Béla vette át munkáját.

A maihoz hasonló tagozatok a hatvanas évek elején jelentek meg: biológia-kémia, angol, orosz, német, francia, olasz nyelvet egyaránt lehetett tagozaton tanulni.

Az évtized végére befejeződött az iskola korszerűsítése. Központi fűtést építettek ki, kezdetben széntüzeléssel, majd áttértünk a földgázra. A tantermek világítása is elérte a kornak megfelelő szintet.

A diákok bevonásával, társadalmi munkában, elkészült az új klubterem.

A demográfiai hullám követése olyannyira megnövelte a tanárképzésben részt vevők számát, hogy szükségessé vált, az akkor nemzetközi szinten is szenzációsnak számító, zárt láncú televíziós rendszer kifejlesztése, mely Holics László és Bucskó Béla nevéhez fűződik.

A munkára nevelés  három tanműhelyben valósult meg. Az 5+1 képzési forma pedig azt jelentette a középiskolásoknak, hogy a hat tanítási napból egyet különböző vállalatoknál töltöttek és így közvetlenül vettek részt a termelő munkában.

Az évtized végén, az országban elsők között, számítástechnikai képzés is folyt a Nehézipari Minisztérium épületében.

1970-1980

1971. augusztus 31-én tartották a kollégium avató ünnepségét. Az általános iskolai osztályokat felmenő rendszerben megszüntették, és az első emeleten, valamint a második szint egy szárnyán száz férőhelyet hoztak létre azzal a céllal, hogy a vidéki fizikai dolgozók tehetséges gyermekei, felvételi után, lehetőséget kapjanak a Főváros egyik vezető gimnáziumában tanulni. A kollégium vezetője Blázer Pál lett, akit 1988-ban dr. Simon István majd 2005-ben  Rácz Tibor követett.

Bucskó Béla megbízatásának lejártával Fazekas Mihály került az igazgatói székbe az elkövetkező majd két évtizedre (1970-1989).

1974-ben jött létre a Marx György professzor által kezdeményezett „komplex” természettudományi tagozat, amely azóta az OKTV-helyezések, diákolimpiai érmek szép gyűjteményével büszkélkedhet, és iskolánk egyik legnépszerűbb tagozata. Elkészültek a fizika előadótermek. Ekkortól beszélhetünk fakultatív oktatásról is.

Lehetőség szerint mindenféle tagozatot és úgynevezett nem tantárgyi szakkört, (fotó– és film, színjátszó) működtettünk, azért is, hogy a végzős tanárjelöltek számára minél szélesebb gyakorlati lehetőséget biztosítsunk. Iskolánkat mindig aktív és igényes sportélet jellemezte.

1980-1990

Több volt apáczais diák került végzett tanárként a tantestületbe. A kor szellemének megfelelően változott az oktatás szemlélete, mindmáig tartó folyamatok indultak el.

Apáczai születésének 350 éves évfordulója alkalmából létrehoztuk az Apáczai Emlékérmet. Ekkor látogatott el első delegációnk a Brassó megyei Apácára.

Bővültek a külföldi diákcsere programok, építőtáborok, és sátortáborok. Aktívan működött az iskolában az énekkar, a számítástechnika-, a film- és a fotószakkör. Irodalmi és zenei délutánokon a színjátszó diákok mellett híres előadókat is vendégül láttunk, Csernák Emil, Holics László és Vágó György tanár úr fáradhatatlan szervező munkájának köszönhetően. Virágzó kóruséletünket Zakariás Anikó vezette.

1989-ben a tantestület támogatásával dr. Pfeiffer Ádámot nevezte ki a rektor a gimnázium élére. Neki köszönhető, hogy a rendszerváltással járó változásokhoz sikeresen alkalmazkodott az iskola. Saját bevételi forrásokat talált, az így befolyt összegből sor került a kémia-, biológia laboratóriumok és előadótermek megépítésére.

1990-2000

1991-ben a volt tanulóinkból álló Apáczai Baráti Kör Egyesület alapítványt hozott létre Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért néven az iskola tanulóinak, nyugdíjas tanárainak támogatása, az informatikai kultúra fejlesztése és az iskola egyéb célkitűzéseinek támogatására. Az Alapítvány dr. Pfeiffer Ádám és Pongrácz László igazgatóhelyettes, alapítványi titkár kezdeményezésére telket vásárolt a gimnázium számára Tiszainokán, ahol 1994-től  rendszeresen nyári táborokat szervezünk diákjainknak.

László Erzsébet, nyugdíjas vezetőtanár díjat alapított a matematika tanulásában eredményes tanulók elismerésére.

Zamárdiba költözött a hagyományossá váló gólyatábor,amelynek vezetője hosszú ideig Zentai Gábor volt, majd Ács Zoltán vette át.

Az Apáczai Napok rendezvénysorozatot is ezekben az években indították útjára. Előadói között azóta is gyakran üdvözölhetjük híres öregdiákjainkat és más kiváló szakembereket.

Újraéledtek a nemzetközi kapcsolatok is Erdéllyel, Svédországgal, Dániával, Franciaországgal, valamint rendszeressé váltak a külföldi tanulmányi kirándulások. Megszületett az iskola címere, zászlója és kitűzője. A tantestület 1997-ben – igazgatói kezdeményezésre, öregdiákok közreműködésével – az elhunyt apáczaisok emlékére emléktáblát állított a tanári szoba mellett.

Rendszeresen megjelent az iskolaújság és az évkönyv. A diákok érdekeinek védelmére megalakult a demokratikusan választott diákönkormányzat.

Az 1994/95-ös tanévben szerveződött meg az első két hat évfolyamos gimnáziumi osztály. Ugyanekkor indult az első humán-társadalomtudományi tagozat is, amely azóta is igen népszerű a jelentkezők körében. Ugyanebben a tanévben ünnepeltük az alapítás 40. és Apáczai születésének 370. évfordulóját. Ebből az alkalomból adták át a Pfeiffer Ádám által alapított „Az Apáczai Gimnázium Örökös Tanára” érmet.

Számos jubileumi rendezvényünk közül említést érdemel az Egyetem Aulájában rendezett ünnepség, ahol rangos egyetemi és állami vezetők mellett jelen voltak az apácai, kolozsvári és svédországi delegációk.

Dr. Pfeiffer Ádám 1997-es nyugdíjba vonulása után Pósfai Péter, korábbi igazgatóhelyettes lett az igazgató. Távozását követően, 1997-től 2001-ig Molnár Zsolt, Flórik György és Pákó Gyula igazgatók vezették a gimnáziumot.

Pfeiffer Ádám továbbra is szoros kapcsolatban maradt az iskolával. 1999-től rendszeresen nyugdíjas-találkozókat, kirándulásokat szervez. Ezeken a rendezvényeken aktív és nyugdíjas kollégák egyaránt részt vesznek.

2000-

1998-tól 2017-ig Munkácsy László volt az iskola igazgatója. Az épületben részleges felújítások történtek: megújultak a tantermek, a könyvtár, a színházterem, a számítógéptermek, az ebédlő és nyelvi termek, melyek Vágó György és Korenchy Lajos nevét viselik. Újra megjelent a Tiszta Szívvel, folyik a korszerű informatikai háttér megteremtése. Sor került az irattár rendezésére, a régi dokumentumok és tárgyi emlékek számbavételére. 2002-ben létrejött a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége, amelynek iskolánk alapító tagja.

2006-ban ünnepségsorozattal, jubileumi évkönyvvel és iskolatörténeti kiállítással ünnepeltük iskolánk 50 éves fennállását. A rendezvények közül kiemelkedik a Radnóti Gimnázium nagytermében tartott nyitóünnepség, a Vágó György emlékkoncert az ELTE Aula Magnájában, valamint a Magyar Tudományos Akadémián szervezett ünnepi tudományos ülésszak. Barta Ágnes tanárnő és tanítványai elkészítették Az Apáczai című filmet, és a Magyar Televízió is műsorára tűzött egy iskolánkról szóló dokumentumfilmet.

A jeles alkalomból kiadtuk a Jubileumi Évkönyvet, melynek szerkesztője Tivolt Tímea tanárnő volt.

 

Megélénkült az együttműködés testvériskolánkkal, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceummal.

A diák önkormányzatok rendszeresen látogatják egymás Apáczai Napok nevű rendezvényeit. A korábban elkezdett Comenius program keretében diákjaink minden évben részt vesznek különféle európai csereprogramokban.

2008-ban az iskola – Budapesten az elsők között – tehetségponttá vált. Ezzel egyidejűleg elnyerte az oktatási tárca által odaítélt Tehetséggondozó Középiskola címet. Kapcsolatrendszerünk tovább bővült: más tehetségpontokkal, általános iskolákkal, civil szervezetekkel tartunk kapcsolatot. Rendszeressé váltak az iskolánk munkáját bemutató tehetségnapok és egyéb rendezvények.

2010-ben akadálymentesítettük az iskolát, ezzel lehetőséget biztosítunk a tehetséges mozgássérült, fővárosi és vidéki tanulóknak ahhoz, hogy nálunk tanuljanak. Jelentős informatikai-módszertani fejlesztések valósultak meg uniós pályázati források felhasználásával. Iskolánk oktatási és tanárképzési tevékenységében megjelentek a kompetenciaalapú oktatás módszertani elemei. A megújult pedagógiai programban megjelent többek között a diákok projektmunkájának követelménye és a minden tanévben megrendezendő témahét.

2017 augusztusától Salga Imre az iskola igazgatója. 

 

*

 

1950 és 1957 között Apáczai Csere János nevét a Trefort utcai gyakorló (Tanárképző Intézet Gyakorló Középiskolája) viselte, mely már 1872-től, gyakorlóiskola volt.

Az Apáczai Csere János Általános Gimnázium 1951 és 1953 között működött a Lónyai utcában is. Majd ismét a Trefortban, 1957-ig.

A jelenlegi Apáczai Gimnáziumnak azonban ez nem jogelődje, hiszen az a mai Trefort.

A mai Apáczai jogelődje a Cukor utcai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, amely

1955-ben a 853-1321 sz. oktatásügyi miniszteri rendelet értelmében jött létre a  a megszűnő Pedagógiai Főiskola épületében. 1957 februárban felvette Apáczai Csere János nevét, és az ELTE közvetlen irányítása alá került. Az addig Apáczai nevét viselő Trefort utcai gyakorló pedig a Ságvári Endre nevet kapta. Hogy miért,  ha volt is magyarázat, azt már homály fedi.

 

 


A Tiszta Szívvel cikke kattintásra olvasható a megfelelő kiadásban.


Comments: 2
 • #2

  BVJ, szerk (Friday, 04 May 2018 21:03)

  Kedves László!
  Kérdéseire igyekszem válaszolni.
  1950 és 1957 között Apáczai Csere János nevét a Trefort utcai gyakorló (Tanárképző Intézet Gyakorló Középiskolája) viselte, mely már az ELTE előtti időkben is (1872-től, gyakorlóiskola volt.) Az Apáczai Csere János Általános Gimnázium 1951 és 1953 között működött a Lónyai utcában is. Majd ismét a Trefortban, 1957-ig. A jelenlegi Apáczai Gimnáziumnak azonban ez nem jogelődje, hiszen az a mai Trefort. A mai Apáczai jogelődje a Cukor utcai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, melyet 1955-ben a 853-1321 sz oktatásügyi miniszteri rendelet értelmében jött létre a Papnövelde u. 4-6 szám alatt, a megszünő Pedagógiai Főiskola épületében. 1957 februárban felvette Apáczai Csere János nevét, és az ELTE közvetlen irányítása alá került. Az addig Apáczai nevét viselő Trefort utcai gyakorló pedig a Ságvári Endre nevet kapta. Hogy miért, attól tartok, ha volt is magyarázat, azt már homály fedi. Köszönöm izgalmas kérdéseit, melynek nyomán az iskolatörténeti leírást is kiegészítettem.
  Jó egészséget kívánok: Judit
  Az adatok a következő forrásokból származnak:
  http://leveltar.elte.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=324
  http://www.trefort.elte.hu/tortenet/nev.php
  http://www.trefort.elte.hu/db_tref/arch_lista.php
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Kedves Tanárnő! Köszönöm a gyors választ,őszintén mondom nem reméltem,hogy egyáltalán reagálnak a levélre. Nem ismertem ezt az oldalt,egy Sidneyben élő osztálytársunk hívta fel rá a figyelmemet,láttam hogy reklamálta első osztályfőnökünk Gonda László hiányát a tanári névsorban,rajta kívül van még néhány hiányzó tanárunk a névsorból. Ezt is megbeszélhetnénk például ha találkozhatnánk valakivel,remélem összejön egyszer. Üdvözlettel Bajári László

  2018. május 2. 8:39 Judit Bernátné Vámosi írta, <bvjutka@gmail.com>:

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kedves László!

  Nagy örömmel olvastam levelét, és hamarosan az Emlék oldalon is fogok válaszolni.
  Szeretettel gratulálok az osztálytalálkozóhoz, továbbítom kedves meghívását!
  Hamarosan jelentkezem.
  BVJ
  szerk.

 • #1

  Bajári László (Tuesday, 01 May 2018 15:43)

  T.Szerző/k/! Azt írják, 1957-ben vették fel az Apáczai Cs. J.nevet,és 1958-tól váltak az ELTE gyakorló iskolájává.Én tudtommal 1952-1956 között az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Gimnázium I.-IV.B osztályának tanulója voltam,bár az érettségi tablónkon Cukor utcai Gyakorló Ált. Gimnázium felirat szerepel,mi 4 évig,s azóta is,már 66 éve apáczaisként tekintünk magunkra.Már 1952 tavaszán,amikor arról értesítettek,hogy felvettek a gimnáziumba,közölték,hogy ősszel ne a Markó utcai gimnáziumban jelentkezzünk,hanem az akkor induló Apáczai Csere János Gimnáziumban a Lónyai utca elején,a református gimnázium régi épületében.Oda egy évig jártunk,majd a II.és III.osztályt a Trefort utcában végeztük dr.Vörös István igazgatása alatt,végül a IV.osztályt és az érettségit már a Cukor utcában abszolváltuk dr.Fischer Vilmos igazgatásával.Az első három évben Gonda László volt az osztályfőnökünk,őt a negyedik év elején dr.Móritz György váltotta.Ha valakit esetleg érdekelne még több részlet,szívesen elbeszélgetnénk erről,most 2018. május 25.-én tartjuk a 62.-ik évi érettségi találkozónkat /Atlantisz-étterem,17óra,BP.XIII.ker.Szegedi út(?)-Jász utca sarok/,kedvező alkalom lenne egy beszélgetésre,még heten-nyolcan/a 32-ből/ össze szoktunk jönni minden év utolsó májusi péntekén. Én szívesen találkoznék/gondolom a többiek is/az utódokkal,próbáljuk meg,hátha sikerül. Üdvözlettel Bajári László,volt IV.B-osztályos,e-mail címem: bajari.laci@gmail.com ,tel.: 06-30-436-3562

Egyéni rész